RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 5

PENDIDIKAN MORAL 2009

Bidang Pembelajaran 1  :  Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri

Minggu/

Tarikh

Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti BBM Catatan
  1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai

pencipta alam dan mematuhi segala

suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Tuhan melihat segala tingkah laku manusia

Kepercayaan beragama dalam kehidupan perlu dikukuhkan

􀁸 Setiap manusia mempunyai tanggungjawab terhadap Tuhan

􀁸 Pembalasan Tuhan kepada manusia terhadap setiap amalan hidupnya

 

i. Melaksanakan tanggungjawab  kepada Tuhan

ii. Menerima kenyataan bahawa setiap tindakan yang dilakukan akan mendapat pembalasan

daripada Tuhan

 

i. Menonton tayangan video bertemakan tanggungjawab

terhadap Tuhan dan pembalasan

uhan terhadap setiap tindakan

manusia

ii.  Membuat ‘bookmark” yang memetik ayat-ayat dalam setiap kitab agama masing-masing yang menunjukkan pembalasan setiap amalan baik dan buruk dari Tuhan.

 

Video

Kitab Agama

Contoh penanda buku

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minggu/ Tarikh

1.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang boleh

menimbulkan kepercayaan dan

keyakinan orang lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai

Insan yang amanah dipandang mulia

Perangi rasuah musuh negara

􀁸 Implikasi rasuah terhadap diri, keluarga dan negara

􀁸 Peranan kerajaan dalam menangani isu rasuah

– Pendidikan

– Jentera pentadbiran kerajaan

(Kepimpinan Melalui Teladan)

– Undang-undang :

(Akta Pencegahan Rasuah dan

Akta Rahsia Rasmi)

 

 

Kandungan Akademik

 

Sentiasa mengamalkan sikap amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajipan dengan tidak

melibatkan diri dalam gejala rasuah

Sentiasa menjalankan kewajipan yang diamanahkan.

 

 

 

 

 

 

Hasil Pembelajaran

 

i. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang cara membanteras rasuah

ii. Forum bertema `Cara Menangani Rasuah’

iii.  Mengumpul petikan-petikan dari akhbar yang berkaitan dengan kes-kes rasuah.

 

 

 

 

 

Cadangan Aktiviti

 

Keratan akhbar berkaitan amalan rasuah

Majalah Dewan Masyarakat

Video forum

 

 

 

 

 

 

BBM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan

  1.3 Harga Diri

Keupayaan dan keyakinan diri agar

mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

Prinsip hidup mencerminkan identiti diri

Pegangan hidup yang kukuh membentuk maruah diri

􀁸 Maruah diri perlu dipelihara

􀁸 Tidak melakukan perbuatan  sumbang

– Seks luar nikah

– Pelacuran

 

Menjaga dan

mempertahankan maruah diri

 

i. Perbincangan berkumpulan tentang aktiviti penyelesaian masalah sosial remaja

ii. Menyediakan skrip drama yang

bertemakan isu sosial remaja dan

melakonkannya

 

Keratan akhbar

Skrip drama

 
  1.4 Bertanggungjawab

Kesanggupan diri seseorang untuk

memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Sikap bertanggungjawab menjamin masa

depan

Perancangan secara

bertanggungjawab kunci

kejayaan hidup

􀁸 Perancangan untuk masa depan

– Perbelanjaan

– Kerjaya

– Kehidupan dewasa dan berkeluarga

 

Merancang masa depan dengan penuh tanggungjawab

 

i. Menghasilkan roda masa depan berkaitan kerjaya yang dipilih

ii. Menyediakan senarai perbelanjaan untukmasa depan

iii.  Menyediakan visi diri dan keluarga untuk perancangan masa depan.

 

Kertas mahjong

 
 

Minggu/ Tarikh

1.5 Hemah Tinggi

 

Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian.

Nilai

Hemah Tinggi membentuk peribadi mulia

Peribadi mulia menjadi ikutan dan disanjung tinggi

􀁸 Peribadi mulia tokoh-tokoh dicontohi

– Tokoh-tokoh ahli fikir

(Imam Al-Ghazali, Socrates, Confucius, Swami Vivekananda)

– Tokoh-tokoh pemimpin negara

(Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Mahatma Ghandi)

Kandungan Akademik

 

Mengamalkan sikap hemah tinggi seperti mana

tokoh-tokoh yang

berperibadi mulia

Hasil Pembelajaran

 

i. Menyediakan buku log tentang

keperibadian tokoh-tokoh yang boleh dicontohi (ahli fikir dan

pemimpin negara)

ii. Mengumpul dan membincangkan

kata-kata hikmat tokoh, ahli fikir dan pemimpin negara

Cadangan Aktiviti

 

Buku teks

Gambar-gambar tokoh

BBM

 

Catatan

  1.6 Toleransi

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan

faham demi kesejahteraan hidup.

Toleransi kunci keharmonian negara

Toleransi membantu merealisasikan dasar negara

􀁸 Pengagihan kekayaan negara

– Dasar Pembangunan Nasional

􀁸 Kepelbagaian kebudayaan dan keseniaan

– Dasar Kebudayaan Kebangsaan

 

Bertolak ansur dan menerima dasar negara

yang dilaksanakan demi

keharmonian negara

i. Melayari laman web untuk mendapat maklumat tentang Dasar Pembangunan

Nasional dan Dasar Kebudayaan

Kebangsaan

ii. Tayangan audio visual mengenai Dasar Pembangunan Nasional  dan Dasar

Kebudayaan Kebangsaan

iii. Reka cipta seni/fesyen yang

mencerminkan kepelbagaian budaya

 

Buku teks

Katalog

Poster

 
  1.7 Berdikari

Kebolehan dan kesanggupan

melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Berdikari menjamin kemajuan negara

Masyarakat berdikari negara maju

􀁸 Amalan berdikari dalam pelbagai bidang

– Politik

– Ekonomi

 

Berusaha sendiri sehingga berjaya demi negara

i. Menyedia dan membincangkan ‘Goal Setting Task’

individu untuk mencapai

kejayaan dalam politik dan ekonomi

ii. Kajian kes tentang kejayaan negara dalam politik

 

Gambar-gambar tokoh politik

 
 

Minggu / Tarikh

1.8 Kerajinan

Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,

 kecekalan, kegigihan, dedikasi dan

berdaya maju dalam melakukan sesuatu  perkara.

Nilai

Masyarakat yang rajin disanjung tinggi

Sumbangan tamadun silam dalam mencapai kecemerlangan

􀁸 Sikap dedikasi, kecekalan dan ketekunan manusia zaman

silam sebagai panduan kejayaan

– Tamadun awal

(Kesenian, seni bina dan muzik)

– Kebangkitan semula selepas ditimpa mala petaka

(Peperangan dan bencana alam)

Kandungan Akademik

 

Bersikap rajin dengan mencontohikejayaan

peristiwa silam sebagai

panduan untuk berjaya

Hasil Pembelajaran

 

Membuat kajian kes tentang kerajinan individu/masyarakat

zaman silam

Cth:  Tunku Abdul Rahman

Cadangan Aktiviti

 

Gambar Tunku Abdul Rahman

Biodata

BBM

 

Catatan

  1.9 Kasih Sayang

Kepekaan dan perasaan cinta yang

mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Budaya penyayang pegangan hidup

Sikap prihatin menjamin

Kesejahteraan masyarakat

􀁸 Prihatin dan menangani masalah dalam masyarakat

– Gejala sosial

 

Mengambil berat dan melibatkan diri dalam

menangani pelbagai

masalah dalam

masyarakat

 

Tayangan video bertema masalah social remaja dan

membincangkan  cara menangani

masalah tersebut

 

T.V,  VCD  Radio

Gambar penagih, mangsa dera dan vandalisme

 
  1.10Keadilan

Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Keadilan teras kesejahteraan negara

Keadilan menjamin pentadbiran yang kukuh

􀁸 Amalan keadilan dalam pentadbiran kerajaan

– Pemberian ganjaran dan hukuman

– Pembayaran pelbagai jenis cukai

– Pembahagian rumah kos rendah

 

Akur dengan prinsip keadilan yang dipraktikkan dalam pentadbiran

kerajaan

 

i. Melayari laman web untuk mencari maklumat tentang

pembayaran cukai dan

membincangkan maklumat tersebut

ii. Perbincangan tentang rasional prinsip keadilan dalam pentadbiran kerajaan

 

Gambar dacing 

OHP

Jenis-jenis perumahan

 
 

Minggu

/ Tarikh

1.11 Rasional

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat

mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

Nilai

Pemikiran rasional penting dalam menangani

konflik

Penyelesaian masalah secara objektif dan menyeluruh

􀁸 Langkah penyelesaian sesuatu masalah

– Meramal

– Mencari bukti

– Menganalisis bukti

– Membuat keputusan

Kandungan Akademik

 

Menyelesaikan masalah dengan bijaksana dan

konsisten

Hasil Pembelajaran

 

Perbincangan kumpulan cara-cara menyelesaikan sesuatu

masalah

Cadangan Aktiviti

 

Keratan akhbar

BBM

 

Catatan

  1.12 Kesederhanaan

Bersikap tidak keterlaluan dalam

membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam

pemikiran, pertuturan atau perlakuan  tanpa mengabaikan

kepentingan diri dan orang lain.

Kesederhanaan asas keharmonian hidup

Kesederhanaan menjamin keseimbangan pembangunan

negara

􀁸 Kesederhanaan dalam dasar-dasar kerajaan

– Pembangunan insan

– Pembangunan fizikal

 

Menghargai dan menyokong usaha

kerajaan dalam menyeimbangkan

pembangunan insan dan fizikal

 

Kaji selidik tentang kesederhanaan dan

keseimbangan pelaksanaan pembangunan

insan dan fizikal yang dilaksanakan oleh

kerajaan dan swasta

 

Poster Belilah barangan buatan Malaysia

 

 

Bidang Pembelajaran 2  :  Nilai Berkaitan dengan Kekeluargaan

Minggu /Tarikh Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti BBM Catatan
  2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga

Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga

Sikap prihatin memupuk kasih sayang

terhadap anggota keluarga

Tanggungjawab menjaga ibu bapa dan anggota keluarga ialah satu amanah

􀁸 Penjagaan ibu bapa dan anggota keluarga yang tua, uzur

dan yang memerlukan

 

i. Menjaga ibu bapa dengan penuh kasih sayang

ii. Menjaga anggota keluarga yang

memerlukan perhatian

 

i. Mengadakan Kempen “Sayangilah Ibu

Bapa’ dan menghasilkan bahan berkaitan kempen seperti slogan,

poster, sajak dan esei

ii. Main peranan sebagai anak/anggota keluarga yang

sanggup berkorban menjaga

kebajikan ibu bapa/anggota keluarga

 

 

Keratan akhbar

Kaset Lagu Ibu

Poster

Kad Main Peranan

 
 

Minggu /Tarikh

2.2 Hormat dan taat kepada anggota

keluarga

Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan

memberilayanan secara bersopan

untuk mewujudkan keluarga yang

harmoni

Nilai

Hormat-menghormati membentuk

peribadi keluarga

Saling menghormati antara anggota keluarga dipupuk melalui

asuhan yang baik

􀁸 Cara asuhan yang baik

– Kepemimpinan melalui teladan

– Hukuman yang positif

– Interaksi yang bersopan

( Ucapan terima kasih dan memohon maaf)

Kandungan Akademik

 

 

Menghormati

dan menerima

asuhan keluarga

 

Hasil Pembelajaran

 

i. Perbahasan bertajuk ‘Hukuman yang Membina Merupakan

Asuhan yang Baik’

ii. Sketsa tentang interaksi yang bersopan antara anggota

keluarga

Cadangan Aktiviti

 

Teks perbahasan

Kad Main Peranan

BBM

 

Catatan

  2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

Menerima, menghormati dan

mengamalkan sesuatu kebiasaan, adapt dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga.

Tradisi kekeluargaan khazanah budaya

bangsa

Pengekalan tradisi kekeluargaan tanggungjawab bersama

􀁸 Peranan kerajaan dan agensi bukan kerajaan dalam

mengekalkan adat resam

kekeluargaan pelbagai keturunan

– Muzium

– Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan

– Arkib Negara

– Kelab Budaya

 

Menghargai dan menjunjung tradisi

keluarga sebagai khazanah budaya

bangsa

 

i. Lawatan ke Arkib Negara untuk

mendapatkan maklumat tentang tradisi kekeluargaan bagi

mengekalkan budaya bangsa

ii. Menyediakan buku log berkaitan dengan tradisi kekeluargaan  pelbagai keturunan

 

Risalah

Contoh Folio

 
  2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga

Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap

keluarga untuk melahirkan keluarga

bahagia, meningkatkan imej dan

menjaga maruah keluarga

Keharmonian keluarga mencerminkan

anggotanya

Kewajipan terhadap keluarga membentuk kesejahteraan keluarga

􀁸 Kewajipan menjaga

keharmonian

keluarga secara menyeluruh

 dalam pelbagai aspek

– Kewajipan social (Pendidikan,

keselamatan, kepemimpinan)

– Kewajipan ekonomi

(Sumber rezeki yang halal)

– Kewajipan agama (Ibu bapa sebagai model dan pendidik agama)

 

i. Melaksanakan tanggungjawab sebagai

anggota keluarga demi

menjaga keharmonian keluarga

ii. Menerima dan menghormati tanggungjawab ibu bapa

sebagai pemimpin keluarga

 

Perbincangan berlandaskan rangsangan audio/visual yang

menunjukkan perlunya

menghormati ibu bapa

sebagai pemimpin keluarga dan

peranan anggota keluarga

dalam menjaga keharmonian keluarga

 

Video / VCD

Petikan Cerita Si Tanggang

 

 

Bidang Pembelajaran 3  :  Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar

Minggu /Tarikh Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti BBM Catatan
  3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam

Sekitar

Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam

sekeliling untuk mengekalkan

keseimbangan ekosistem

Kemapanan alam sekitar untuk kebaikan

sejagat

Kemapanan alam sekitar tanggungjawab bersama

􀁸 Peranan dan tanggungjawab agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan dalam

mencegah eksploitasi sumber yang berlebihan

– Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan)

– Jabatan Perikanan

– World Wide Fund for Nature (WWF)

 

Menerima wujudnya badan-badanyang

bertanggungjawab terhadap pencegahan

eksploitasi sumber dan

menyokong usaha-usaha yang dijalankan.

 

i. Menyediakan kertas kerja/cadangan /poster

berkaitan penglibatan murid dalam menyokong usaha yang

dijalankan oleh badan-badan

tertentu untuk kemapanan alam sekitar

ii. Mencari maklumat tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar terhadap manusia sejagat daripada keratin-keratan akhbar.

iii.  Mengadakan lawatan ke Jabatan Alam Sekitar

 

 

Risalah, majalah, poster, surat khabar, CD/Kaset dan media elektronik

 
  3.2 Keharmonian antara Manusia dengan

Alam Sekitar

Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara

manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara

Manusia sebagai pengurus alam yang

bijaksana

Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar perlu untuk

mengelakkan berlakunya

bencana alam

􀁸 Penerokaan hutan secara terkawal

􀁸 Pembangunan yang terancang

– Empangan Kenyir (Terengganu)

– Empangan Hoover (Amerika Syarikat)

– Empangan Aswan (Mesir)

 

i. Menyokong usaha-usaha mengurus alam

secara bijaksana

ii. Menerima hakikat bahawa sumber alam yang tidak diurus dengan

bijaksana akan

mengakibatkan  bencana

alam

 

i.  Menjalankan kajian kes bagi menilai keseimbangan amalan pengurusan alam dan

keharmonian antara manusia

dan alam sekitar

ii.  Mencari maklumat tentang kesan-kesan pencemaran alam sekitar terhadap manusia sejagat daripada keratan-keratan akhbar.

 

 

Keratan akhbar, Kaset lagu ‘Hijau’ oleh Zainal Abidin

 
  3.3 Kemapanan Alam Sekitar

Pengekalan keseimbangan alam

sekeliling sebagai tanggungjawab

bersama untuk kesejahteraan hidup.

Undang-undang memandu manusia ke arah

kebaikan

Undang-undang alam sekitar menjamin keseimbangan

alam sekitar

􀁸 Kepentingan dan

tanggungjawab mematuhi

peraturan  dan undang-undang

berkaitandengan kemapanan

alam sekitar

– Akta Kualiti Alam Sekitar

 

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang berkaitandengan

alam sekitar bagi

menjamin keseimbangan

alam

 

Kerja projek/kempen kesedaran tentang

i.  peraturan dan undang-undang

yang berkaitan dengan pengurusan alam sekitar

ii.  Buku skrap Pencemaran alam sekitar/sungai/air/udara dan bunyi

iii.  Melukis poster berkaitan dengan undang-undang dan peraturan alam sekitar.

 

Ridalah, poster, keratan akhbar dari agensi kerajaan dan internet

Kertas lukisan

 
  3.4 Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar

Prihatin terhadap persoalan yang

berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya.

Masa depan manusia dan alam sekitar

bergantung pada gaya hidup masa kini

Perancangan dan tindakan manusia menentukan alam sekitar

􀁸 Tindakan manusia yang terancang dapat mengekalkan

sumber semula jadi

– Sumber tenaga

– Sumber air

– Sumber hutan

􀁸 Tindakan manusia yang rakus membawa kemusnahan alam sekitar

– Ujian nuklear

– Peperangan

 

i. Menggunakan sumber

semulajadi dengan penuh

tanggungjawab

ii. Menggunakan ciptaan manusiadengan

bertanggungjawab tanpa

memusnahkan alam sekitar

 

i. Lawatan ke hutan lipur/empangan/hutan simpan

untuk mengkaji penggunaan

sumber alam dengan terancang

–  menyenaraikan sumber-sumber semulajadi yang terdapat dalam hutan simpanan

–  melukis poster

ii. Melayari laman web untuk mendapat maklumat tentang

kesan peperangan dan

ujian nuklear terhadap alam sekitar dan membincangkannya

iii.  Mengumpul keratan akhbar dan menghasilkan buku skrap.

   

 

Bidang Pembelajaran 4  :  Nilai Berkaitan dengan Patriotisme

Minggu/

Tarikh

Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Cadangan  Aktiviti BBM Catatan
  4.1 Cinta akan Negara

Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi

kepentingan diri.

Cinta akan negara asas kesejahteraan

bersama

Keharmonian masyarakat majmuk menjadi kebanggaan

 negara

􀁸 Kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat menjadi kebanggaan bersama

– Agama/Kepercayaan

– Tradisi dan adat resam

– Bahasa

 

 

Berbangga dengan kepelbagaian agama dan

budaya dalam masyarakat

di Malaysia

 

Forum bertajuk ‘Kepelbagaian agama dan budaya mewujudkan kesejahteraan negara’

 

Keratan akhbar/ majalah

Gambar berkaitan amalan adat resam

 
 

Minggu/

Tarikh

4.2 Taat Setia pada Raja dan Negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang

berkekalan kepada Raja dan Negara.

Nilai

Kesetiaan pada negara tanda kedaulatan

negara

Kedaulatan negara dipertahankan dan disanjung tinggi

􀁸 Kedaulatan, pertahanan dan keselamatan negara

tanggungjawab bersama

–          Kerajaan

–          Rakyat

Kandungan Akademik

 

i. Mengelakkan diri daripada terlibat dengan

anasir-anasir subversif

yang akan mengancam keselamatan negara

ii. Mencurah bakti dengan taat setia demi kedaulatan

negara

Hasil Pembelajaran

 

i. Menulis laporan ringkas mengenai peristiwa-peristiwa

yang mengancam keselamatan

negara

ii. Tayangan filem ‘Peristiwa di Bukit Kepong’ dan ‘Lt. Adnan’ dan membincangkan kesetiaan pasukan polis dan tentera

mempertahankan negara

Cadangan Aktiviti

 

Buku teks

Video

Buku sejarah

BBM

 

Catatan

  4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara

Kerelaan melakukan atau

Menyerahkan sesuatu termasuk

nyawa sebagai tanda kebaktian

untuk negara.

Semangat patriotik mengharumkan nama

negara

Rakyat sebagai wakil negara di peringkat antarabangsa

􀁸 Sikap bertanggungjawab sebagai wakil negara dalam

pelbagai bidang

􀁸 Penglibatan diri dalam aktiviti yang mencabar untuk

menaikkan imej negara

– Ekspedisi ke Gunung Everest

– Ekspedisi ke Kutub Utara dan Selatan

– Pelayaran mengelilingi dunia

– Perenang Marathon merentasi Selat Inggeris

 

 

i. Kesanggupan berkhidmat dan bertindak

sebagai duta kecil

mewakili negara

ii. Meneroka aktiviti baru dan mencabar untuk mengharumkan nama Negara.

 

i. Main peranan sebagai duta kecil mewakili negara dalam

pelbagai bidang untuk menaikkan

imej negara

ii. Menceburi/melibatkan diri dalam program- program

kenegaraan yang boleh

mengharumkan nama dan imej Negara

iii.  Menghasilkan buku skrap mengenai tokoh-tokoh yang mengharumkan nama Negara.

 

Keratan akhbar,

Majalah, gambar-gambar tokoh yang mengharumkan nama Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Pembelajaran 5  :  Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Minggu/

Tarikh

Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti BBM Catatan
  5.1 Melindungi Hak Kanak-Kanak

Membela, memberi naungan dan

memelihara hak kanak-kanak bagi

menjamin kehidupan mereka yang sempurna

Kanak-kanak berhak disayangi dan dilindungi

Perlindungan terhadap kanak-kanak tanggungjawab semua pihak

􀁸 Peranan pelbagai pihak dalam melindungi kanak-kanak

– Kerajaan (Akta Perlindungan

Kanak-kanak berkaitan penderaan, gangguan seksual

dan buruh kanak-kanak)

– Rumah-rumah perlindungan

– Peranan badan bukan kerajaan

– Peranan individu

 

Menyedari dan menerima peranan pelbagai pihak

dalam memberi

perlindungan terhadap

kanak-kanak

 

i. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang undang-undang  yang ada untuk

melindungi hak kanak-kanak

ii. Mencipta lirik bertemakan `Kanak-kanak perlu disayangi

dan dilindungi’

 

Keratan akhbar, gambar berkaitan dengan isu penderaan kanak-kanak

 
 

Minggu /Tarikh

5.2 Menghormati Hak Wanita

Melindungi dan mengiktiraf wanita

sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam

pembangunan keluarga, masyarakat

dan negara.

Nilai

Wanita berjasa negara makmur

Wanita dalam pembangunan negara

􀁸 Sumbangan wanita dalam pelbagai bidang pembangunan

– Politik

– Ekonomi

– Sosial

– Sains dan teknologi

 

Kandungan Akademik

 

Mengiktiraf sumbangan wanita dalam pelbagai

bidang demi pembangunan  negara

Hasil Pembelajaran

 

i. mencari maklumat tentang sumbangan tokoh wanita kepada

masyarakat dalam pelbagai bidang

ii. Perbincangan mengenai seorang wanita yang dikagumi

yang boleh dijadikan idola

Cadangan Aktiviti

 

Jurnal keratan akhbar

Gambar tokoh

BBM

Tempahan bilik APD seminggu lebih awal. 

Ingatkan pelajar untuk mencari keratan akhbar dan bahan berkaitan.

Mengarahkan pelajar untuk membaca tajuk terlebih dahulu

 

Catatan

  5.3 Melindungi Hak Pekerja

Menghormati, menghargai dan

mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan

sumbangan golongan pekerja dalam

pembangunan negara.

Undang-undang menjamin kesejahteraan

pekerja

Undang-undang melindungi hak pekerja

􀁸 Undang-undang untuk melindungi pekerja daripada ditindas

– Akta Buruh

– Mahkamah Buruh

 

Menerima dan mematuhi

undang-undang yang melindungi hak pekerja

 

i. Mengumpul maklumat tentang

undang-undang yang melindungi hak pekerja

ii. Membuat laporan berdasarkan

contoh-contoh/kes-kes pekerja yang ditindas dan mengkaji

tindakan yang diambil terhadap

pihak yang menindas

 

Keratan akhbar

Menemuramah pekerja swasta (cleaner, safety guard)

 

Pelajar dibahagi kepada kumpulan

Dapatkan kebenaran syarikat untuk menemuramah pekerjanya.

 

Minggu / Tarikh

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang

Berupaya

Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang

berupaya supaya tidak berasa

tersisih dan mengiktiraf mereka

sebagai insan ciptaan Tuhan.

Nilai

Kecacatan bukan penghalang produktiviti

Golongan kurang berupaya memainkan peranan penting

dalam pembangunan negara

􀁸 Peranan dan sumbangan golongan kurang berupaya dalam

pelbagai bidang

– Politik Cth:  Abd. Rahman (Gus Dur)  Indonesia

– Ekonomi Cht: Prof. Dr. Mohd. Ismail

– Sosial Cht: En. Tazlan (buta) wakil Sarawak dalam acara renang.

Kandungan Akademik

 

Menerima bahawa golongan kurang

berupaya juga dapat menyumbang dalam

pelbagai bidang demi

pembangunan negara

 

Hasil Pembelajaran

 

Membuat folio tentang peranan dan sumbangan individu/

golongan kurang berupaya dalam

pelbagai bidang

Cadangan Aktiviti

 

Poster-poster individu kurang upaya dan yang telah berjaya (Chandra Muzaffat- ekonomi)  Latar belakang Tuah – Peguam cacat kaki.

BBM

 

Dapatkan poster daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat

Internet

Catatan

  5.5 Melindungi Hak Pengguna

Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna

yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan

yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi.

Hak pengguna terbela masyarakat makmur

Kebajikan pengguna

tanggungjawab semua

􀁸 Peranan agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan

dalam melindungi serta

menjamin hak pengguna

– Kementerian Perdagangan Dalam

Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

(Akta pengguna)

– Persatuan pengguna

– Agensi-agensi antarabangsa

Info:

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna – Fungsi – mengawal harga barang, memastikan tiada cetak rompak, memperjuangkan hak pengguna

 

Menyokong usaha pelbagai pihak dalam

melindungi dan menjamin hak pengguna

 

i. Kempen kesedaran pengguna tentang hak untuk mendapat

perkhidmatan dan barangan yang

berkualiti

ii. Menghasilkan poster/cogan kata untuk meningkatkan kesedaran tentang hak pengguna.

 

Slide PowerPoint (Akta Pengguna)

Poster Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna

Bahan maujud Cth:  Kasut, makanan, alat elektrik

 

Dapatkan poster dari KPHEP

 

 

 

 

 

 

Bidang Pembelajaran 6  :  Nilai Berkaitan dengan Demokrasi

Minggu / Tarikh Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti BBM Catatan
  6.1 Mematuhi Peraturan dan

Undang-Undang

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang

telah ditentukan tanpa mengira sesiapa  dan di mana seseorang itu berada.

Undang-undang antarabangsa menjamin kesejahteraan

masyarakat global

Undang-undang antarabangsa untuk kebaikan bersama

􀁸 Patuh kepada undang-undang

antarabangsa

– Akta mencegah penyeludupan

– Undang-undang laut antarabangsa

– Undang-undang Siber

– Mahkamah antarabangsa

 

Menerima dan mematuhi undang-undang

antarabangsa bagi

menjamin keamanan sejagat

 

i. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang

undang-undang antarabangsa

ii. Kajian kes tentang isu-isu undang-undang antarabangsa

iii. Ceramah tentang undang-undang antarabangsa

 

Kertas perbincangan

Buku rujukan

Kad arahan

Keratan surat khabar

 
 

 

Minggu /Tarikh

6.2 Kebebasan Bersuara

Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga

keselamatan dan ketenteraman.

 

Nilai

Media saluran komunikasi untuk manfaat

bersama

Media sebagai saluran komunikasi

􀁸 Peranan media massa sebagai alat perhubungan

– Percambahan idea/pendapat

– Luahan rasa

– Penilaian secara objektif

 

Kandungan Akademik

 

i. Memahami peranan media massa sebagai

alat perhubungan

ii. Menggunakan saluran media massa dengan

bertanggungjawab demi

kebaikan bersama

Hasil Pembelajaran

 

i. Menulis surat kepada pihak media massa tertentu untuk

memberi pendapat dan

pandangan tentang isu-isu semasa demi kebaikan bersama

ii. Menyediakan buletin bulanan moral sebagai saluran untuk menyarankan/ meluahkan perasaan /idea dengan

bertanggungjawab untuk kebaikan bersama

Cadangan Aktiviti

 

Surat khabar

Komputer

Kertas A4

BBM

 

 

Catatan

  6.3 Kebebasan Beragama

Kebebasan setiap individu untuk

menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan

Malaysia.

Kebebasan beragama menjamin

kesejahteraan bersama

Hormati amalan keagamaan setiap individu

􀁸 Peranan pelbagai pihak memberikan kebebasan kepada

individu untuk mengamalkan

kewajipan keagamaan

masing-masing

– Kerajaan

– Swasta

(cuti/masa pelepasan)

 

Menerima bahawa setiap individubebas dan berhak melakukan kewajipan agama masing-masing

 

i. Mencari maklumat tentang cuti/masa pelepasan yang

diperuntukkan bagi amalan

keagamaan

ii. Pidato bertemakan ‘Kebebasan beragama di Malaysia’

iii. Melawat tempat-tempat beribadat seperti Masjid, gereja, tokong dan kuil.

 

Kalender

Pamplet

Kamera

 
 

Minggu /Tarikh

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan

Negara

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti

pembangunan negara

dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan

Malaysia

Nilai

Rakyat bertanggungjawab negara makmur

Pembangunan negara tanggungjawab setiap rakyat

􀁸 Penglibatan pelbagai pihak dalam projek dan program

pembangunan negara

– Peranan badan-badan sukarela

– Peranan individu/rakyat

 

Kandungan Akademik

 

i. Melibatkan diri dalam aktiviti badan sukarela

untuk membangunkan

negara

ii. Menyokong dan menjayakan projek

dan program pembangunan negara

Hasil Pembelajaran

 

Lawatan sambil belajar ke salah sebuah badan sukarela dan

mengumpul maklumat tentang

aktiviti badan tersebut dalam program pembangunan Negara

Contoh aktiviti pembangunan Negara di peringkat sekolah- Kegiatan Kokurikulum Kadet Bomba, Kadet Polis

Cadangan Aktiviti

 

Keratan akhbar

Buku skrap

BBM

 

Catatan

  6.5 Sikap Keterbukaan

Bersedia memberi dan menerima

pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran

fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Tindakan berasaskan saluran yang betul

menjamin kepentingan bersama

Sikap terbuka dalam penyelesaian masalah demi

kebaikan bersama

􀁸 Amalan sikap keterbukaan dalam menangani sesuatu

masalah mengikut saluran tertentu

– Pihak berkuasa

(polis, mahkamah)

– Agensi kerajaan

(kementerian)

– Pihak swasta

– Pertubuhan antarabangsa

 

Menerima bahawa setiap masalah boleh diatasi

mengikut saluran yang

betul

 

i. Main peranan tentang penyelesaian sesuatu

isu melalui saluran tertentu.

ii. Perbincangan tentang isu-isu global yang menggambarkan sikap keterbukaan.

iii.  Perbincangan dalam kumpulan tentang jalan penyelesaian kes-kes jenayah di kalangan remaja

 

Kad arahan

Kertas perbincangan

Kertas mahjong

Keratan akhbar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidang Pembelajaran 7  :  Nilai Berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Minggu /Tarikh Nilai Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti BBM Catatan
  7.1 Hidup Bersama Secara Aman

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan

kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya.

Persefahaman sejagat menjamin kesejahteraan

masyarakat global

Keharmonian Global

tanggungjawab bersama

􀁸 Peranan pertubuhan–pertubuhan antarabangsa dalam meningkatkan persefahaman

bersama

– Komanwel

– Pertubuhan Negara-Negara Islam

– Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

– Pertubuhan Antarabangsa lain

 

Menyokong peranan yang

dimainkan oleh pertubuhan

antarabangsa dalam menjamin kesejahteraan

sejagat

 

i.  Membuat buku log berkaitan peranan pertubuhan antarabangsa

ii.  Lakonan yang bertemakan ‘Hidup bersama dengan pelbagai kaum’

iii.  Keratan akhbar tentang peristiwa kerjasama antara Negara dan masyarakat tempatan

 

Surat khabar

VCD

Majalah- Dewan Masyarakat, Dewan Siswa dan lain-lain

 
 

Minggu /Tarikh

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama

Usaha yang baik dan membina yang

dilakukan bersama pada peringkat

individu, komuniti atau negara untuk

mencapai sesuatu matlamat.

Nilai

Saling bekerjasama antara negara menjamin

kesejahteraan sejagat

Usaha baik antara negara dijayakan bersama

􀁸 Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang

–          Ekonomi

–          Sosial

 

Kandungan Akademik

 

Menyokong kerjasama antara negara dalam

pelbagai bidang bagi

mengeratkan hubungan sejagat

Hasil Pembelajaran

 

Kajian kes tentang kerjasama serantau dalam bidang ekonomi

dan sosial

Cadangan Aktiviti

 

Keratan akhbar (ruangan ekonomi)

Televisyen (Buletin Utama

Majalah Ekonomi

BBM

 

Catatan

  7.3 Saling Menghormati antara Negara

Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk

Menjamin kesejahteraan sejagat.

Hormat- menghormati antara negara asas hubungan yang harmoni

Perhubungan baik antara negara menjamin kebaikan bersama

􀁸 Pelaksanaan pelbagai program untuk mewujudkan hubungan baik antara negara

– Politik

– Ekonomi

– Sosial

 

Menyokong dan melibatkan diri dalam

pelbagai program ke arah

mewujudkan hubungan yang baik antara negara

 

i. Membincangkan pelaksanaan pelbagai program yang

mewujudkan hubungan baik

antara negara.

ii. Interaksi dengan rakan daripada Negara jiran melalui

internet atau surat menyurat

 

Internet

 
Advertisements