MINGGU 14 ( 31/03/14-4/04/14)

Hari     : Isnin

Tarikh : 31 Mac 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tajuk Utama Bidang 1 hinggabidang 7
Tajuk Khas Perbincangan jawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kuncinilai

2.menyenaraikan ciri-ciritingkahlaku yang menunjukkansikapnilai

3.mengenalpasti kepentingan mengamalkan nilaidalamkehidupan

ABM Buku teks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
Nilai Murni Sistematik,peka,teliti dan fokus
Refleksi 80% pelajar dapat mengenalpasti sikapdanperanan yang patutdiamalkandalamsetiapnilai

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5K7
Masa 9.45-10.55
TajukUtama Bidang 1 hingga bidang 7
TajukKhas Perbincanganjawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kuncinilai

2.menyenaraikan ciri-ciritingkahlaku yang menunjukkansikapnilai

3.mengenalpasti kepentinganmengamalkannilaidalamkehidupan

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 70% pelajardapatmengenalpasti sikap dan peranan yang patutdiamalkandalamsetiapnilai

 

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 12.05-12.40pagi
TajukUtama Bidang 1 hinggabidang 7
TajukKhas Perbincangan jawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kuncinilai

2.menyenaraikan ciri-ciritingkahlaku yang menunjukkansikapnilai

3.mengenalpasti kepentinganmengamalkannilaidalamkehidupan

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 90% pelajardapatmengenalpastisikapdanperanan yang patutdiamalkandalamsetiapnilai

 

Hari     : Selasa

Tarikh : 1 April 2014

Mata Pelajaran PendidikanSivikdankewarganegaraan
Kelas 5K3
Masa 8.15-9.25
Tema Tema 1 hingga 3
Unit Pembetulan jawapan
HasilPembelajaran Pada akhir unit ini, pelajar dapat :

i)menyenaraikan konsep berkaitan kehidupan manusia

ii)menjelaskan cara menghadapi kehidupan berkeluarga

PerkembanganAktiviti 1)membacateksdanmenerangkankonsep

2)menghuraikankesan-kesanburukterhadapmasyarakatjikatiadanilaisalingmembantudansalingmenghormatiantarakaum

3)mengenalpastitindakan-tindakan yang perludiambilsebelummendirikansebuahkeluarga

KBKK Menjelaskan,  Menghurai, Menyenarai,
Nilai Kerjasama, Toleransi
ABBM Bukuteks PSK T5
Refleksi 70% pelajardapatmengenalpasti cara menjawab soalan dengan tepat

 

Mata Pelajaran EkonomiRumahTangga
Kelas 5K3
Masa  10.55-12.05
TajukUtama Ulangkaji Bab 3 ( Ting.4): Pemilihandanpenyimpananmakanan
Objektif 1.mengenalpasti konseppemilihanmakanansegardankering

2.menyenaraikan contoh-contohmakananmudah

3.membezakan kebaikandankelemahanmakananmudah

4.mengenalpasti caramenyimpanmakananmudah,segardankering

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 90%  pelajar dapat mengenalpasti cara memilih dan menyimpan makanan mudah

 

Hari      : Rabu

Tarikh  :2 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5S1
Masa 8.15-9.25pagi
TajukUtama Bidang 1 hinggabidang 7
TajukKhas Perbincanganjawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kuncinilai

2.menyenaraikan ciri-ciritingkahlaku yang menunjukkansikapnilai

3.mengenalpasti kepentinganmengamalkannilaidalamkehidupan

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 90% pelajardapatmengenalpastisikapdanperanan yang patutdiamalkandalamsetiapnilai

 

 

Mata Pelajaran EkonomiRumahTangga
Kelas 4K4
Masa  11.30-12.40
TajukUtama Pembetulan :kertas 1 ERT
Objektif 1.mengenalpasti fabrik yang dihasilkanmelalui proses pemintalanbasah,keringdancairmembentuk fabric yang dibuatmanusia

2.membezakan bahan-bahan yang digunakandalamfabrik gentian selulosaterjanasemuladan gentian sintetik

3.menyenaraikan jenis-jenisfabrik yang dalamkelas gentian selulosaterjanasemuladan gentian sintetik

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 60% pelajardapatmenyatakanfabrikaslidanbuatansertaciri-cirifizikaldalamsetiapfabrik

 

Hari      :  Khamis

Tarikh  : 3 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k7
Masa 8.15-9.25pagi
TajukUtama Bidang 1 hinggabidang 7
TajukKhas Perbincanganjawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kuncinilai

2.menyenaraikan ciri-ciritingkahlaku yang menunjukkansikapnilai

3.mengenalpasti kepentinganmengamalkannilaidalamkehidupan

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 60% pelajardapatmengenalpastisikapdanperanan yang patutdiamalkandalamsetiapnilai

 

 

 

Mata Pelajaran EkonomiRumahTangga
Kelas 5k3
Masa 10.20-11.30
TajukUtama Pembetulan jawapan
Objektif 1.mengenalpasti jenis-jeniskemasan yang dilakukankeatasfabrikselesaiiaditenun,tanpatenunataudikait

2.menyenaraikan label-label jagaantekstil yang terdapatpadapakaiandomestik

3.membezakan setiap label jagaantekstildanmengetahuimaksud label padapakaianuntukmemastikancarapenyelengaraanterhadapfabrikpakaian

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 80 % pelajar dapat mengenalpast adatdanbudayaboleh pupusbilasegalabudayadantradisitidakditeruskandalamkehidupan

 

Hari     : Jumaat

Tarikh : 4 April 2014

Mata Pelajaran Pendidikan Moral
Kelas 5k3
Masa 8.15-9.25pagi
TajukUtama Bidang 1 hingga bidang 7
TajukKhas Perbincanganjawapan
Objektif 1.mengenalpasti kata kuncinilai

2.menyenaraikan ciri-ciritingkahlaku yang menunjukkansikapnilai

3.mengenalpasti kepentinganmengamalkannilaidalamkehidupan

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,menyenaraikan,mengelaskan
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 60% pelajardapatmengenalpastisikapdanperanan yang patutdiamalkandalamsetiapnilai

 

 

Mata Pelajaran EkonomiRumahTangga
Kelas 4K4
Masa 9.40-10.40 pagi
TajukUtama Pembetulan :kertas 1 ERT
Objektif 1.mengenalpasti fungsi-fungsi utama setiap nutrien

2.membezakan kesan kekurangan dan kesan berlebihan bagi setiap nutrien

3.menyenaraikan jenis-jenis sumber setiap nutrien

ABM Bukuteks,bukurujukan
Aktiviti Penerangan, perbincangan
KBKK Mengenalpasti,membezakan,menyenaraikan,
NilaiMurni Sistematik,peka,telitidanfokus
Refleksi 70% pelajardapatmenyatakan fungsi ,kesan kekurangan dan kesan berlebihan bagi semua nutrien

 

 

Advertisements